Doklad o energetickom stave novostavby je súčasťou každej kolaudácie

Hospodárnosť budov z hľadiska spotreby energie a jej následného využitia je jeden z kľúčových faktorov pri predaji alebo kúpe nehnuteľností. Bez energetického certifikátu je proces nemožný, pretože každý nový majiteľ budovy ho musí pri kúpe získať spolu s nehnuteľnosťou. Certifikáty je možné nechať si vyhotoviť firmou, ktorá sa im venuje na profesionálnej úrovni.

Kupujme len to, čo je výhodné

Kvalitu energetických vlastností stavieb a fakt, či spĺňajú požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť, na základe ktorého sa potom budovám prisudzuje niektorá z energetických tried A až G, môže každý nastávajúci majiteľ získať pod názvom Energetický certifikát budovy Certifikaciabudovy. Ten sa predkladá pri kolaudácii stavby, pri ktorej sa určuje aj náročnosť spotreby energie v novostavbe a ďalšom technickom vybavení, ktoré určuje zákon.

Dôvod, prečo sa pri kolaudáciách novostavieb vyžaduje tento certifikát, je zámer znížiť energetickú náročnosť budov, zároveň znižovať emisie CO2 a vnútorné prostredie optimalizovať. Tieto údaje sú smerodajné hlavne pri kúpe a predaji, aby budúci majiteľ mohol byť informovaný akú nehnuteľnosť kupuje. Certifikát sa musí vypracovať v dvoch vyhotoveniach, jeden zostáva v rukách vlastníka a druhý je pre protistranu.

Dôležitým ukazovateľom na certifikáte je hodnota primárnej energie. Pre vlastníka budovy vyplýva povinnosť uschovať si certifikát počas celej doby jeho platnosti a pri zmene majiteľa nehnuteľnosti je povinný mu ho odovzdať, nájomcovi takisto treba dať kópiu certifikátu a v lehote do 5 dní treba vystaviť energetický štítok na viditeľnom mieste. To však platí len pre budovy, ktorých podlahová plocha, využívaná verejnou mocou je 250m2 alebo ak je určená pre verejnosť a má plochu viac ako 500m2.

Na energetickom štítku je všetko dôležité

Budovy, ktorých sa táto povinnosť netýka:

-chránené pamätníky či budovy s historickou hodnotou alebo v prípade, že by dodržiavanie energetickej hospodárnosti vplývalo na vzhľad či zmenilo charakter budov

-náboženské stavby

-dočasne používané stavby, s lehotou menej ako dva roky

-poľnohospodárske a priemyselné budovy

-bytové priestory s využitím menej ako 4 mesiace počas celého roka

-budovy, ktorých úžitková plocha je maximálne 50m2